List

2. juli 2018 år sendte Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland et historisk lovforslag på høring: I følge forslaget skal Diskrimineringsnemnda nå få myndighet til å håndheve lovforbudet mot seksuell trakassering. Det er på høy tid at norske myndigheter nå endelig gjør noe med de rettsløse tilstandene som har rådet når det gjelder seksuell trakassering.

Frem til nå har det nemlig vært sånn at forbudet mot seksuell trakassering er unntatt håndheving hos Diskrimineringsnemnda. Slike saker må, i henhold til dagens system, bringes direkte inn for domstolene. Dette særlige unntaket gjelder imidlertid ikke tilsvarende for de andre trakasseringsbestemmelsene, det vil si kjønn, etnisitet, hudfarge, religion mv, seksuell orientering og kjønnsidentitet og nedsatt funksjonsevne.

Departementet har i alle år hevdet at saker om seksuell trakassering skiller seg fra andre trakasserings- og diskrimineringssaker fordi «mange vil oppleve det som svært stigmatiserende å få en påstand om seksuell trakassering rettet mot seg». Hvilken dokumentasjon som ligger til grunn for departementets påstand om at det skulle være mer stigmatiserende å bli beskyldt for seksuell trakassering enn for eksempel graviditetsdiskriminering eller trakassering på grunn av hudfarge, vites ikke. Slik dokumentasjon har ikke på noe tidspunkt vært fremmet når dette spørsmålet har vært oppe til vurdering.

Likestillingsutvalget, som vurderte systemet for håndheving og implementering av likestillingspolitikken, kunne heller ikke se at det skulle være helt særskilte rettssikkerhetsvurderinger i saker om seksuell trakassering som tilsier at disse skulle unntas håndheving i lavterskeltilbudet. Utvalget foreslo derfor en lovendring på dette punktet, men forslaget ble ikke fulgt opp i de påfølgende likestillingsmeldingene, verken av de rødgrønne eller de blåblå.

Statistikken viser at 13 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene mellom 17 og 24 år rapporterer om seksuell trakassering på jobben.15 prosent av kvinnelige eliteidrettsutøvere har opplevd seksuell trakassering fra støtteapparatet. Mer enn halvparten av elevene i videregående skole opplever seksuell trakassering. Videre er det dokumentert at lesbiske, homofile og bifile ungdommer er særlig utsatt for seksualisert mobbing. Nyere amerikansk forskning viser at der er sammenheng mellom seksuell trakassering og trakassering på grunn av etnisitet, hudfarge mv: Kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn er mer utsatte for seksuell trakassering enn majoritetskvinner.

Amerikanske studier dokumenterer de alvorlige individuelle og samfunnsmessige konsekvensene av seksuell trakassering. På individnivå er det snakk om lav trivsel på jobben, dårlig humør, frykt, redusert livskvalitet, lav selvtillit, alkoholproblemer, spiseforstyrrelser, rusproblemer, depresjon, stress, angst og posttraumatisk stresslidelse. Utsatte er mindre engasjerte i jobben, presterer dårligere og er mindre produktive. Virksomhetene betaler selvfølgelig også en høy pris for dette. Personer som utsettes for seksuell trakassering på arbeidsplassen tenderer til å trekke seg tilbake, være mindre involvert eller slutte i jobben. For noen tiår tilbake estimerte den amerikanske regjeringen at de årlige kostnadene knyttet til seksuell trakassering var på om lag 327 millioner dollar (1994-dollar). Slike kostnadsestimater er ikke foretatt i norsk sammenheng.

Videre er det godt dokumentert at en henvisning til domstolsbehandling ikke gir et tilstrekkelig rettsvern i disse sakene. En gjennomgang LDO har gjort av trakasseringssaker i arbeidslivet viser at svært få saker om seksuell trakassering føres for domstolen: Bare 6 saker har vart ført for retten mellom 2002 og 2013.

Selv om det er gjort relativt lite forskning på trakassering i norsk sammenheng synes det hevet over enhver tvil at seksuell trakassering er et utbredt problem i utdanning og arbeidsliv, og at unge kvinner rammes særlig hardt. Videre synes det godt dokumentert at rettsvernet i trakasseringssaker er svakt. Internasjonal forskning viser at seksuell trakassering har alvorlige konsekvenser for de utsatte, for virksomhetene og for samfunnet som helhet. Seksuell trakassering utgjør et betydelig hinder for likestilling og tilgangen til rett på dette området er svak. Alt dette har vært kjent lenge. Likevel valgte regjeringen så sent som i 2016 å opprettholde gjeldende rett om at seksuell trakassering skulle være unntatt håndheving.

Det er hevet over enhver tvil hva som er bakgrunnen for denne historiske lovendringen: #MeToo.

Kilder:

Illustrasjonsbilde: #MeToo av Sharon Brogan, CC BY-NC 2.0.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

  Posts

november 4th, 2018

Søndagstur til mor

Eg kunne mest ikkje hugsa sist eg var på topptur. Det har blitt mykje barnevennlege turar. Stort sett kjekt det, […]

november 4th, 2018

Likeløn – frå aksjon til byråkratisk standard

24. oktober gjekk “Likelønnsaksjonen” av stabelen rundt om i landet. Aksjonen sett fokus på det faktumet at kvinner i snitt framleis tener […]

oktober 24th, 2018

Heime i Stabburshaugen

I juni i år flytta me inn i det nye huset i Stabburshaugen. Der er ganske mange som har vore […]

oktober 7th, 2018

Bøkenes verden

Eg les mykje barnebøker for tida. Magnus er blitt så stor at han har glede av ei god historie og […]

september 27th, 2018

Likestilling kjem ikkje av seg sjølv – Plikta til aktivt likestillingsarbeid

Jamfør likestillings- og diskrimineringslova har arbeidsgjevarar, partane i arbeidslivet og offentlege myndigheiter ei plikt til å jobba aktivt og målretta for likestilling. […]

september 24th, 2018

Berekraftig?

Er velferdsstaten berekraftig? Eg har mellom anna forska på innvandringspolitikk og eldreomsorg dei siste åra. Felles for begge desse emna er […]

september 18th, 2018

Kortreist mat

På måndag hadde Magnus og eg ein super ettermiddagsaktivitet: Me sykla til Fenes for å hausta av markens grøde. Berre […]

september 4th, 2018

Mørkvedodden

Friområdet nedføre huset vårt heiter Skagen, og ytst på neset heiter det Mørkvedodden. Blant lokalbefolkninga er området mest kjent som […]

august 29th, 2018

Berg og båre brytes

Allereie midt i august kom den første sørveststormen inn over Bodø. For oss som er nye i nabolaget var det […]

august 29th, 2018

Menns vald mot ciskvinner og transkvinner

I sommar har der vore offentleg debatt om transpersonar sin tilgang til offentlege garderobar. I feministiske krinsar, mellom anna på […]