List

2. juli 2018 år sendte Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland et historisk lovforslag på høring: I følge forslaget skal Diskrimineringsnemnda nå få myndighet til å håndheve lovforbudet mot seksuell trakassering. Det er på høy tid at norske myndigheter nå endelig gjør noe med de rettsløse tilstandene som har rådet når det gjelder seksuell trakassering.

Frem til nå har det nemlig vært sånn at forbudet mot seksuell trakassering er unntatt håndheving hos Diskrimineringsnemnda. Slike saker må, i henhold til dagens system, bringes direkte inn for domstolene. Dette særlige unntaket gjelder imidlertid ikke tilsvarende for de andre trakasseringsbestemmelsene, det vil si kjønn, etnisitet, hudfarge, religion mv, seksuell orientering og kjønnsidentitet og nedsatt funksjonsevne.

Departementet har i alle år hevdet at saker om seksuell trakassering skiller seg fra andre trakasserings- og diskrimineringssaker fordi «mange vil oppleve det som svært stigmatiserende å få en påstand om seksuell trakassering rettet mot seg». Hvilken dokumentasjon som ligger til grunn for departementets påstand om at det skulle være mer stigmatiserende å bli beskyldt for seksuell trakassering enn for eksempel graviditetsdiskriminering eller trakassering på grunn av hudfarge, vites ikke. Slik dokumentasjon har ikke på noe tidspunkt vært fremmet når dette spørsmålet har vært oppe til vurdering.

Likestillingsutvalget, som vurderte systemet for håndheving og implementering av likestillingspolitikken, kunne heller ikke se at det skulle være helt særskilte rettssikkerhetsvurderinger i saker om seksuell trakassering som tilsier at disse skulle unntas håndheving i lavterskeltilbudet. Utvalget foreslo derfor en lovendring på dette punktet, men forslaget ble ikke fulgt opp i de påfølgende likestillingsmeldingene, verken av de rødgrønne eller de blåblå.

Statistikken viser at 13 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene mellom 17 og 24 år rapporterer om seksuell trakassering på jobben.15 prosent av kvinnelige eliteidrettsutøvere har opplevd seksuell trakassering fra støtteapparatet. Mer enn halvparten av elevene i videregående skole opplever seksuell trakassering. Videre er det dokumentert at lesbiske, homofile og bifile ungdommer er særlig utsatt for seksualisert mobbing. Nyere amerikansk forskning viser at der er sammenheng mellom seksuell trakassering og trakassering på grunn av etnisitet, hudfarge mv: Kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn er mer utsatte for seksuell trakassering enn majoritetskvinner.

Amerikanske studier dokumenterer de alvorlige individuelle og samfunnsmessige konsekvensene av seksuell trakassering. På individnivå er det snakk om lav trivsel på jobben, dårlig humør, frykt, redusert livskvalitet, lav selvtillit, alkoholproblemer, spiseforstyrrelser, rusproblemer, depresjon, stress, angst og posttraumatisk stresslidelse. Utsatte er mindre engasjerte i jobben, presterer dårligere og er mindre produktive. Virksomhetene betaler selvfølgelig også en høy pris for dette. Personer som utsettes for seksuell trakassering på arbeidsplassen tenderer til å trekke seg tilbake, være mindre involvert eller slutte i jobben. For noen tiår tilbake estimerte den amerikanske regjeringen at de årlige kostnadene knyttet til seksuell trakassering var på om lag 327 millioner dollar (1994-dollar). Slike kostnadsestimater er ikke foretatt i norsk sammenheng.

Videre er det godt dokumentert at en henvisning til domstolsbehandling ikke gir et tilstrekkelig rettsvern i disse sakene. En gjennomgang LDO har gjort av trakasseringssaker i arbeidslivet viser at svært få saker om seksuell trakassering føres for domstolen: Bare 6 saker har vart ført for retten mellom 2002 og 2013.

Selv om det er gjort relativt lite forskning på trakassering i norsk sammenheng synes det hevet over enhver tvil at seksuell trakassering er et utbredt problem i utdanning og arbeidsliv, og at unge kvinner rammes særlig hardt. Videre synes det godt dokumentert at rettsvernet i trakasseringssaker er svakt. Internasjonal forskning viser at seksuell trakassering har alvorlige konsekvenser for de utsatte, for virksomhetene og for samfunnet som helhet. Seksuell trakassering utgjør et betydelig hinder for likestilling og tilgangen til rett på dette området er svak. Alt dette har vært kjent lenge. Likevel valgte regjeringen så sent som i 2016 å opprettholde gjeldende rett om at seksuell trakassering skulle være unntatt håndheving.

Det er hevet over enhver tvil hva som er bakgrunnen for denne historiske lovendringen: #MeToo.

Kilder:

Illustrasjonsbilde: #MeToo av Sharon Brogan, CC BY-NC 2.0.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]