List

80 prosent av dei kutta store velferdskutta Storbritannia har gjennomførd dei siste åra, har ramma kvinner. Det går fram av ein ny likestillingsrapport frå London School of Economics (LSE).

I førre veke la «likestillingslandet» Noreg fram ei nokså retnings- og tiltakslaus likestillingsmelding. Eit par dagar før hadde ein kommisjon ved LSE lagt fram ein slagkraftig rapport om status for likestilling i Storbritannia: «Confronting gender inequality. Findings from the LSE commission on gender, inequality and power».

Medan Horne la fram meldinga på eit bortgjømt møterom utan særleg mange frammøtte, stod folk i kø rundt kvartalet for å vera til stades under framlegginga av den britiske rapporten. Ingen som ikkje hadde stått i kø i timevis slepte inn. Stinn brakke.

Analysen viser at det på mange områder ikkje går framover med likestillinga. Til dømes har 80 prosent av kutta i offentlege budsjett, og dei har det vore ein del av dei siste åra, ramma kvinner. Økonomi er, i tillegg til politikk, rett og media og kultur, eitt av fire hovudtema i rapporten. På alle desse fire områda tek ein føre seg maktfordeling, rettar, moglegheita til å kombinera arbeid- og familieliv, og dessutan kjønnsbasert vald.

Når eg les i rapporten blir det veldig tydeleg at økonomisk fordeling, politisk deltaking og media er heilt essensielle tema som vår eiga regjering merkeleg nok har vald å nesten sjå bort i frå i likestillingsmeldinga. Men nok om det.

Kva er så statusen for likestilling i Storbritannia, heilt overordna? Der er i underkant av 30 prosent kvinner i det britiske parlamentet. Menn er altså kraftig overrepresentert, med meir enn 70 prosent av dei folkevalde. Nesten halvparten av kvinnene i parlamentet har dessutan ikkje barn, medan majoriteten av mennene har det. Dette seier noko om kven som har hovudansvaret for barn, og kva konsekvensar kjønna arbeidsdeling har for politisk deltaking.

80 prosent av velferdskutta har ramma kvinner. Mellom anna fordi kvinner er majoriteten av dei tilsette i offentleg sektor, og fordi det er flest kvinner som er åleineforsørgjarar. Kutt i stønad til flyktningar rammar også kvinner hardt; særleg dei som er utsette for vald og har ein utrygg juridisk status. For desse gruppene er det no svært vanskeleg å få tilgang til hjelp og rettar.

Kommisjonen er ikkje rådlaus, men føreslår ei rekke tiltak. For det første vil dei ha kvotering i topposisjonar i samfunnet. For det andre vil dei ha ei overvåkingsmekanisme for sexisme i media. Vidare føreslår dei ein gjennomgang av eigenbetaling og manglande rettshjelp, som hindrar kvinners tilgang til rett. Dei føreslår dessutan ei makskvote på 70 prosent av eit kjønn frå kvart parti i parlamentet. Poenget er at ein ikkje lengre skal vera nøydd til å argumentera for kvifor kvinner skal vera i maktposisjonar, men snu bevisbyrda og spør kvifor menn skal vera så kraftig overrepresenterte.

Kjelder og andre artiklar:

Illustrasjonsbilde: skjermdump framside rapport.

Innlegget vart først publisert på kun.nl.no 21. oktober 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]