List

I de fleste forskingsprosjekta eg har vore involvert i, er datainnsamling og intervjuanalyse noko eg har gjort åleine. Kan ein kollektiv prosess betra kvaliteten?

I forskingsprosjektet Skeiv på bygda prøvde me oss på ein meir kollektiv prosess enn det eg har hatt erfaring med tidlegare. For det første delte med dei 19 intervjua mellom oss. Som prosjektleiar gjorde eg 15 og dei andre 2 og 4 kvar. 2-4 viste seg å vera nok til å få ein fornemmelse av feltet.

For at ein skulle ha oversikt over heilskapen, høyrde eg gjennom dei 6 intervjua eg ikkje hadde gjort sjølv. Dette var interessant. På den eine sida vart intervjua gjennomførd på slåande lik måte, trass i intervjuguiden var open og fleksibel. Me var også samkøyrde i forståinga av kva som var analytisk interessant. På den andre sida kom metodisk usemje opp i dagen, og kunne reflekterast rundt.

Etter at intervjua var gjennomførde arrangerte med ein heildags analyseworkshop for heile prosjektgruppa. Alle førebudde casesamandrag av sine intervju. Me byrja dagen med å gå gjennom alle case, slik at alle fekk eit overblikk over informantane og deira historie.

Deretter arbeidde me i lag med å få fram alle moglege tema og analysetrådar me kunne finna i materialet. Dette var ein open og idemyldrande prosess. Alle idear opp på tavla. Til saman vart det omlag 60 ulike stikkord og tema, til dømes “ungdomskulen”, “helsesyster”, “identitet”, “annleis” og så bortetter.

Då me ikkje kunne koma på eit einaste tema til, byrja med jobben med å sortera og gruppera stikkorda. Mange av dei kunne plasserast inn under meir overordna tema, slik som “utdanning” eller “helse”. Med 10 overordna tema på tavla, var alle 60 stikkorda frå idemyldringa sortert.

Særleg i sorteringsfasen var me usamde og måtte diskutera oss fram til løsyingar. Ettersom me fekk bryna oss mot kvarandre, testa ut argument og fått fram ulike syn, er eg viss på at analysane vart meir solide og gjennomtenkte enn dei elles ville vore.

Dei overordna emna vart grunnlaget for kapittelstrukturen i rapporten. Dei vidare analysane vart utvikla gjennom skriveprosessen, ved hjelp av teori og tidlegare forsking på den eine sida, og kritiske kommentarar på den andre sida.

Analyseworkshopen var ein effektiv og etterretteleg måte å gjera det første analysearbeidet på, syns eg. Dette er verd å gjera igjen og vidareutvikla.

Illustrasjonsfoto: Karin på KUN, av Helga Eggebø.

I åra etter dette innlegget først vart publisert har eg vidareutvikla dette arbeidet og skrive meir om det her:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]