Kva er permanent opphald og kva rettar får du?

Det viktigaste med permanent opphald er at du har rett til å bli verande i Noreg uavhengig av grunnlaget for det opphaldsløyvet du har hatt. Dette har forskjellige implikasjonar avhengig av innvandringskategori:

 • Kom du som ekteskapsinnvandrar kan du bli i Noreg sjølv om forholdet tek slutt
 • Kom du som arbeidsinnvandrar kan du bli i Noreg sjølv om du mistar jobben
 • Kom du som flyktning kan du bli i Noreg sjølv om norske myndigheiter skulle meina det er trygt å reisa tilbake

Alle sparer dessutan ein del pengar på å sleppa og søkja om stadig nye opphaldsløyve. Eit løyve er gyldig for 1-3 år om gongen og fornying kostar følgjande:

 • 4400 for ekteskapsinnvandrarar
 • 6300 for arbeidsinnvandrarar
 • 0 for flyktningar

Det skal også litt meir til å bli utvist dersom du har permanent opphald. Følgjande er ikkje lenger utvisningsgrunn når du har fått innvilga permanent opphald:

 • Lovbrot som kan føra til fengsel i mindre enn 2 år
 • Brot på straffelovens §168 (om brudd på oppholds- og kontaktforbud)
 • Brot på straffelovens  § 271 (om kroppskrenking)
 • Brot på strafeflovens § 380 om grovt uaktsomt skattesvik
 • Alvorlege brot på vegtrafikkloven

Med permanent opphald har du også større fridom til å reisa utanlands. For å kvalifisera til permanent må du nemleg ikkje ha vore utanlands i meir enn sju månader i løpet av dei siste tre åra. Med permanent opphald er grensa på to år i utlandet.

Kva må du så gjera for å få permanent opphald? For det første må du ha eit løyve som dannar grunnlag for permanent opphald. Det er det ein heil del ulike løyve som ikkje gjer. Til dømes:

 • Opphaldsløyve for au-pair
 • Opphaldsløyve på grunn av kollektiv mellombels beskyttelse
 • Opphaldsløyve for studentar
 • Opphaldsløyve for einslege mindreårige asylsøkjarar som ikkje kan sendast tilbake fordi dei manglar omsorgspersonar
 • Opphaldsløyve som er avgrensa på grunn av ID-tvil

Punkt éin dersom du har eit slikt løyve er å koma deg over på eit anna opphaldsløyve, til dømes som familieinnvandrar, flyktningstatus eller arbeidsmigrant. Deretter må du oppfølgja desse vilkåra:

 • Halda deg i Noreg i minst 2 år og 5 månader av dei siste 3 åra
 • Ha budd lovleg i Noreg i minst 3 år
 • Ha budd lovleg i Noreg i minst 5 år dersom du er flyktning eller familiegjenforeint med flyktning
 • Ha tent minst 2,5G siste likningsår, det vil i 2024 seia over 310.070 kr
 • Bestått prøve i norsk og samfunnskunnskap
 • Ikkje utført alvorlege brot på vegtrafikkloven, lovbrot som kan føra til 1 års fengsel eller meir, eller brot på ei liste med paragrafar spesifisert i utlendingslovens §68

Foto: Karoline O.A. Pettersen for forskningsprosjektet REMIMO

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content