List

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner med innvandrerbakgrunn risikerer å bli utsatt for diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet på den ene siden, og på grunn av innvandrerbakgrunn på den andre siden. Dette er hovedfunnet fra et forskningsprosjekt som ble offentliggjort 4. desember. Som en av deltakerne så treffende formulerte det: «Jeg er homofil og jeg er svart. Jeg er alt det verden ikke vil at du skal være». I prosjektet har vi gjennomført en spørreundersøkelse som ble besvart av 251 personer og dybdeintervjuer med 42 skeive med innvandrerbakgrunn. Undersøkelsen er utført av Nordlandsforskning på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Rasisme og etnisk diskriminering er utbredt. Over halvparten av respondentene i spørreundersøkelsen hadde vært utsatt for negative kommentarer eller oppførsel på grunn av etnisitet, hudfarge eller religion. Informantene fortalte om diskriminering i form av rasistisk motivert vold, forskjellsbehandling i barnehagen og skole og diskriminering på bolig- og arbeidsmarkedet. 14 % hadde erfart at de ikke ble ansatt i en jobb på grunn av etnisitet, hudfarge eller religion. Deltakerne i forskningsprosjektet møter også rasisme og etnisk diskriminering i skeive miljøer i Norge. De fortalte om å bli blokkert på datingsider på nettet når de fortalte at de hadde bakgrunn fra Midtøsten. Andre hadde opplevd rasistisk vold eller blitt nektet inngang på skeive utesteder. Noen etterlyste at skeive organisasjoner og miljøer tar tydeligere avstand fra rasisme og stereotypisering. Selv om flertallet opplever skeive miljøer som inkluderende overfor personer med innvandrerbakgrunn, er det særlig sårt å bli ekskludert fra nettopp disse miljøene, hvor man har en særlig forventning om å høre til.

Sammenlignet med rasisme, er diskriminering på grunn av kjønn og seksualitet et mindre – men fortsatt betydelig problem. Halvparten av respondentene hadde vært utsatt for negative kommentarer eller handlinger på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Under en av ti hadde opplevd diskriminering i arbeidslivet i form av å ikke bli ansatt, bli omplassert eller tvunget til å slutte. Skeive med innvandrerbakgrunn forteller med andre ord om noe mindre diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet, sammenliknet med etnisk diskriminering. Mange har likevel med seg negative erfaringer med homofobi, trakassering og vold fra barndommen, hjemlandet og i møte med det norske samfunnet. I tillegg fortalte mange om trakassering og homofobi i bestemte etniske minoritetsmiljøer. Der er en sterk sammenheng mellom hvilket land man har bakgrunn fra og hvor vidt man opplever at personer med samme landbakgrunn har negative holdninger til skeive. De som kommer fra land med lover som ikke anerkjenner likekjønnspar, opplever mer fordømmelse fra personer med samme landbakgrunn i Norge.

Selv om mange lever gode liv, rapporterer to av ti om psykiske lidelser som begrenser dem i hverdagen. Tidligere forskning har vist at både skeive og personer med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for psykiske helseplager, selvmord og selvmordsforsøk enn befolkningen for øvrig. Dermed er det ikke overraskende at vårt utvalg, som tilhører begge minoriteter, rapporterer om høy forekomst av psykiske lidelser (22 %), selvmordstanker (58 %) og selvmordsforsøk (22 %). Utvalget vårt skiller seg også negativ ut når det gjelder seksualisert vold. En av fire har vært utsatt for voldtekt og halvparten rapporterer om andre former for seksuelle overgrep. Dette er alvorlig og viser at det er nødvendig med gode lavterskeltilbud som er tilpasset minoriteter sine behov, blant annet innenfor psykisk helse og ved voldtektsmottakene.

Skeive med innvandrerbakgrunn møter potensielt en dobbel utfordring i form av både etnisk diskriminering og homofobi. På tross av dette rapporterer ni av ti at de er aksepterer seg selv fullt ut, er stolte, og opplever sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet som berikende. Et flertall rapporterer om god helse, og over halvparten er stort sett fornøyde med livet. De fleste er åpen om sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet overfor sine nærmeste, og er fornøyde med sin grad av åpenhet. Dette er med andre ord også en ressurssterk gruppe som lever gode liv.

Funnene fra rapporten illustrerer hvor komplekse erfaringer grupper som utsettes for flerdimensjonell diskriminering kan ha. De av oss som er skeive med innvandrerbakgrunn har kunnskap og erfaringer som er uvurderlig i arbeidet med å utvikle gode og likeverdige offentlige tjenester for alle.

Dette innlegget er skrevet av Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm, og ble først publisert av Dagbladet 5. desember 2018.

Kjelde: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge, NF-rapport 9/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]