List

Kvart år blir i underkant av 10 personar drepne av noverande eller tidlegare partnar. Kunne desse drapa vore hindra?

NRK meldte i dag at ei kvinne er drepen av partnaren. Ho hadde tidlegare meldt han til politiet for vald, men saka vart lagt vekk. Politiet hadde ikkje ein gong avhøyrd valdsutøvaren før dei la vekk saka. Saka skal handsamast av spesialeininga for politisaker.

Den omtalte saka er ei typisk partnardrapssak på den måten at offeret tidlegare har vore utsett for partnarvald og vore i kontakt med hjelpeapparatet i forkant av drapet. Dette betyr at politiet og andre delar av hjelpeapparatet kunne, i alle fall i teorien, ha gjort noko for å redusera risikoen for eit fatalt utfall.

På bakgrunn av typiske kjenneteikn ved partnervald og -drapssaker er det utvikla eit verktøy for trugsmålsvurdering. Dette verktøyet er internasjonalt anerkjend og heiter Spouse Assault Risk Assessment (SARA). I 2011-12 gjennomførte Stovner og Horten politidistrikt eit pilotprosjekt for implementering av SARA-verktøyet (SARA short version).

Jamfør Regjeringas handlingsplan mot vald i nære relasjonar skulle SARA vore implementert i alle landets politidistrikt i løp av 2013. I 2014 hadde berre 1 av 27 politidistrikt innført metoden, og dei fleste familievaldskoordinatorane visste ikkje kva tid eller korleis implementeringa skulle føregå (jamfør JURK-rapport).

I tillegg til SARA finst det eit anna verktøy for risikoanalyse når det gjeld vald i nære relasjonar fra storfamilien og andre familiemedlemmar enn partnar, såkalla æresrelatert vald. Dette verktøyet vert kalla PATRIARK.

Eg vonar SARA er implementert i politiet i løp av det siste året. Men viss ikkje er på høg tid at ansvarlege myndigheiter sørgjer føre effektiv implementering av SARA, PATRIARK og andre tiltak som er eigna til å hindra partnarvald og -drap.

Kriposstatistikken:

  • 69 kvinner og 12 menn har blitt drepne av noverande og tidlegare partnar i løp av dei siste ti åra (2005-2014).
  • Mellom 1991 og 2010 vart 165 personar drepne.
  • Gjennomsnittet er på litt i overkant av 8 personar i året, og tala ser ut til å vera relativt stabile over tid.

Illustrasjonsfoto: Crime scene av Alan Cleaver, CC BY 2.0.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  Posts

June 23rd, 2022

Kva burde tordivelen?

Heilt frå eg vakna den morgonen kokte hovudet over av alt eg burde ha gjort. Eg må hugsa å kjøpa […]

June 10th, 2022

Å sjå ein snegl inn i augene

Eg hadde rusla ut mot Mørkvedodden for å vera litt i fred. Eg gjekk gjennom skogen, forbi kvitveisane og den […]

May 27th, 2022

Kva med å ta litt lett på det?

Ein kollega kom innom ein dag og fortalde at fleire av tekstane mine er trekt fram i boka “Kunsten å […]

May 27th, 2022

10 måtar å endra verda på sykkel

Kvar gong du kastar deg på sykkelen og suser nedover sykkelstien langs riksvegen reduserer du trafikkgrunnlaget for det neste vegprosjektet. […]

May 10th, 2022

Transportrevolusjon

Like før Ingeborg skulle byrja i barnehagen kjøpte eg meg elsykkel. Eg hadde høyrd mange tala entusiastisk om dette transportmiddelet, […]

May 3rd, 2022

Kom og få deg ein vaffel!

Farmor og farfar hadde alltid vaffelrøre ståande klar i kjøleskapet. For meg og brørne mine, som budde i nabohuset, var […]

April 26th, 2022

Å trøysta ho som skrik

Ingeborg hoppa opp av senga klokka 0500. “Dædig lalla”, erklærte ho. (Ferdig å lalla, det vil seia sova). Det er […]

April 20th, 2022

It’s for commercial purposes

Siste dagen i påska vart eg sitjande å jobba fordi eg heller ville på tur i finvêret som var meldt […]

February 25th, 2022

Samtalar med Steigen og Tana

Korleis kan me utvikla kvalitative metodar som legg til rette for gode faglege samarbeid? I denne spalta har eg delt […]

January 18th, 2022

Kjenner ho deg att?

Det er ikkje ofte forskingsartiklar får meg til å grina. Eg trur kanskje aldri det har skjedd før. Men då […]