Vi overser den seksuelle trakasseringen menn utsettes for

Seksuell trakassering gir assosiasjoner til en mannlig sjef som klår på eller kommer med ufine tilnærmelser ovenfor en kvinnelig ansatt. Dette stereotype bildet får oss til å overse den seksuelle trakasseringen menn utsettes for.

13% av kvinnene og 2% av mennene mellom 17 og 24 år rapporterer om seksuell trakassering på jobben. Disse tallene viser at kvinner er betydelig mer utsatt enn menn. Men den store kjønnsforskjellen skyldes delvis at seksuell trakassering defineres som «uønsket seksuell oppmerksomhet». Dette er dekkende for noen former for trakassering, men får oss til å overse to viktige poeng: For det første at trakassering ofte er basert på kjønn, uten at det har noe med sex å gjøre. For det andre, at menn utsettes i større grad enn antatt, men oftest for kjønnsbasert trakassering som ikke involverer seksuelle tilnærmelser.

Den første forskningen på seksuell trakassering tok utgangspunkt i kvinners erfaringer med uønskede seksuelle tilnærmelser fra menn. Slik trakassering er vanlig og har svært negative konsekvenser for kvinners arbeidsvilkår. Når menn har blitt spurt om tilsvarende erfaringer, viser tallene at de opplever dette i mindre grad og som mindre plagsomt enn kvinner. Dette har skapt en forståelse av at seksuell trakassering er et kjønnet fenomen i den forstand at det er noemenn utsetter kvinner for.

Nyere amerikansk forskning på seksuell trakassering har derimot vist at uønsket seksuell oppmerksomhet bare utgjør en mindre andel. Mesteparten handler faktisk ikke om sex, men om kjønn. Det kan være snakk om nedsettende eller ydmykende handlinger eller ytringer knyttet til kjønn. Forskingen har lenge oversett denne mest vanlige formen for trakassering. Dermed har man også oversett den seksuelle trakassering som menn rammes av.

Menn opplever seksuell trakassering når de bryter med mannskulturen på arbeidsplassen. Det kan være snakk om at man nedvurderes av kollegaer fordi man gjør omsorgsoppgaver i hjemmet som er assosiert med kvinner, eller fordi man protesterer mot seksuell trakassering av kvinner. Det kan også være snakk om ganske subtile nedsettende bemerkninger som at «kvinnfolk, og sånne menn som deg, hører ikke til her». Menn trakasseres i hovedsak av andre menn, og da fordi de ikke anses å være maskuline nok.

Seksuell trakassering er en effektiv strategi for å straffe de som bryter med etablerte kjønnsnormer. Menn og kvinner som bryter med kjønnsnormer er mest utsatt, og slik trakassering er mest utbredt på mannsdominerte arbeidsplasser preget av machokultur og kvinnefiendtlige holdninger. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er med andre ord en sentral del av problemet.

Det er svært viktig å dokumentere kvinners erfaringer med uønsket seksuell oppmerksomhet, slik Twitter-kampanjen #jegharopplevd bidro til i 2015. Men det er også helt nødvendig å forstå at trakassering ofte er basert på kjønn, uten at det har noe med sex å gjøre. Seksuell trakassering omfatter uønsket seksuell oppmerksomhet, men også kjønnsbasert trakassering som ikke nødvendigvis handler om sex. En bredere forståelse av trakassering er nødvendig for å 1) dokumentere problemets reelle omfang, og 2) for å synliggjøre menns erfaringer.

Seksuell trakassering på jobben har alvorlige konsekvenser for dem som rammes, og medfører store produktivitetstap. Dette er det nødvendig å forhindre. Løsningen er å arbeide systematisk for å skape arbeidsmiljøer der ulike kvinner og menn opplever å bli inkludert, respektert, verdsatt og forfremmet på grunn av sin kompetanse og for den de er, uavhengig av kjønn. Helt konkret kan man gjøre følgende tiltak: ansett flere kvinner på alle nivå i organisasjonen, forfrem flere kvinner, og ta til motmæle mot kjønnsstereotype kommentarer i lunsjen.

Denne teksten ble først publisert i Dagbladet 23. mai 2016.

Kilde: Sexual Harassment in Organizations: A Decade of Research in Review

Illustrasjonsbilde: Depression after loss av Utah, Salt Lake City, CC BY 2.0

Andre innlegg om trakassering:

1 thought on “Vi overser den seksuelle trakasseringen menn utsettes for”

  1. Pingback: Sex, politikk og rettstryggleik - Helga EggebøHelga Eggebø

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content