Likestilling og minoritetar

Likestilling kjem ikkje av seg sjølv – Plikta til aktivt likestillingsarbeid

Jamfør likestillings- og diskrimineringslova har arbeidsgjevarar, partane i arbeidslivet og offentlege myndigheiter ei plikt til å jobba aktivt og målretta for likestilling. Dette er ein berebjelke i den norske likestillingsmodellen. Regjeringa har sendt på høyring eit forslag om å styrka denne plikta. Men er forslaget godt nok til å sørgja føre at det viktige og nødvendige likestillingsarbeidet faktisk […]

Likestilling kjem ikkje av seg sjølv – Plikta til aktivt likestillingsarbeid Read More »

Ingen skam å snu – endelig håndheving av forbudet mot seksuell trakassering

2. juli 2018 år sendte Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland et historisk lovforslag på høring: I følge forslaget skal Diskrimineringsnemnda nå få myndighet til å håndheve lovforbudet mot seksuell trakassering. Det er på høy tid at norske myndigheter nå endelig gjør noe med de rettsløse tilstandene som har rådet når det gjelder seksuell trakassering. Frem

Ingen skam å snu – endelig håndheving av forbudet mot seksuell trakassering Read More »

Gamle sangar om igjen – kvotespørsmålet i foreldrepermisjonsordninga

Foreldrepengar og fedrekvote må vera det kjønns- og likestillingspolitiske spørsmålet som har ført til mest debatt dei siste 25 åra. Første juli i år vart kvota endra for sjuande gong sidan ho vart innførd i 1993. Her er ei oversikt over dei faktiske endringane i kvotene (oversikta inkluderer ikkje andre endringar, t.d. auke i total

Gamle sangar om igjen – kvotespørsmålet i foreldrepermisjonsordninga Read More »

Fedrekvote og andre meiningslause påfunn

Frps Jon Helgheim har fått mykje merksemd i dag fordi han har skrive på Facebook at “kjønnskvotering, fedrekvoter og andre tåpelige påfunn er meningsløst. Det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn”. Kva syns eg om det? spurde P4 meg i dag. Eg syns først og fremst at Facebookinnlegget til

Fedrekvote og andre meiningslause påfunn Read More »

#UngIDag – likestillingsutfordringar blant barn og unge

Barne- og likestillingsministeren har sett ned eit nytt offentleg utval som skal undersøkja kva for likestillingsutfordringar barn og unge møter i kvardagen. Det er eit godt og viktig initiativ, som kjem på bakgrunn av forslag frå Venstre som Stortinget vedtok.  Utvalet har fått i oppdrag å finna ut på kva måte kjønnsstereotypiar avgrensar fridomen til

#UngIDag – likestillingsutfordringar blant barn og unge Read More »

Skip to content